ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (HAZARD/พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว)

พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (0)
I-III เบา (คนธรมดาจะไม่รู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้) I-III เบา (คนธรมดาจะไม่รู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้)
IV พอประมาณ (คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้) IV พอประมาณ (คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้)
V ค่อนข้างแรง (คนที่นอนหลับตกใจตื่น) V ค่อนข้างแรง (คนที่นอนหลับตกใจตื่น)
VI แรง (ต้นไม้สั่น บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง) VI แรง (ต้นไม้สั่น บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง)
VII แรงมาก (ฝาฟ้องแยก ร้าว กรุเพดานร่วง) VII แรงมาก (ฝาฟ้องแยก ร้าว กรุเพดานร่วง)